โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด สำหรับ โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

nlogot

DSC04016

สนับสนุนโดย

ne  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ที่ปรึกษาทางวิชาการ

jom  กลุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ในด้านเกษตรกรรม

              คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นพันธกิจที่ทุกๆ คนในประเทศต้องให้ความร่วมมือเพื่อช่วยลดการนำเข้าพลังงานและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมการใช้น้ำร้อนทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และในกิจการโรงแรม โรงพยาบาล ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีปริมาณการบริโภคพลังงานในระดับสูง ด้วยเหตุนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด จึงมุ่งเน้นการศึกษา วิจัยเพื่อสร้าง ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้ำร้อน และระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัดหลายรูปแบบ และมุ่งเน้นการวิจัยการสร้างระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัดในระดับภาคสนาม

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษา วิจัยและออกแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้ำร้อน และระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัดเพื่อติดตั้งทดสอบใช้งานในภาคสนามโดยใช้วัสดุที่มีในประเทศ

1.2.2 เพื่อพัฒนาวิธีการออกแบบและ เลือกใช้ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้าร้อน และระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัดให้เหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน 

1.3 ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

1.3.1 ช่วยให้สถานประกอบการลดค่าใช่จ่ายในการผลิตน้ำร้อน

1.3.2 สถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด  รพ.แม่ออน จ.เชียงใหม

ทางมหาวิทยาลัยฯ และ  กรรมการตรวจรับการจ้างและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัดในภาคสนาม เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่จะใช้ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด

DSC04032 DSC04019 DSC04021 DSC04038

การดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด

การจัดอบรมสัมมนาการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด