โรงพยาบาลแม่ออน… ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในน้ำใจที่มอบให้แด่พวกเรา ……ชาวแม่ออน

โรงพยาบาลแม่ออน ขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ช่วยบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

….ชาวแม่ออนขอขอบคุณ