เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมเพื่อธำรงขั้นสอง 23 เมษายน 2558

communication_review

 

โรงพยาบาลแม่ออน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งปัจจุบัน ได้ผ่านการธำรงขั้นสองมาแล้วถึง 4 ครั้ง

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 จะได้รับการเยี่ยมประเมินเพื่อธำรงขั้นสองเป็นครั้งที่ 5

โดยเน้น การทบทวน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัย  การบริหารจัดการทางยา  การบริหารความเสี่ยง  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องยา การกำจัดขยะ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ