งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการปี 2562

วันที่ 28 กันยายน 2562 โรงพยาบาลร่วมกับสสอ.และรพ.สต อำเภอแม่ออน ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น ณ OON IT VALLEY ดัชฟาร์ม โดยผู้เกษียณอายุราชการปีนี้มี 2 ท่าน คือ คุณพัชนี สุงิ้วงาม และคุณวันเพ็ญ บุญมาแก้ว