รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563

doc05801920200715144818.รายงานผล.6.63