ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก,ราคากลางรถยนต์,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง