ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงหใม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา