ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่2

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ั้งที่ 2 (ปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์)  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน