ตาราง แสดงอุณหภูมิ

ชื่อรายงาน ประเภท ดาวน์โหลด
สรุปอุณหภูมิตู้เก็บยา 1 สัปดาห์
สรุปอุณหภูมิตู้เก็บยา 2 สัปดาห์