xx
จองห้องประชุมออนไลน์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

...............................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

...............................................................................

ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)

...............................................................................

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

...............................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

...............................................................................

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

...............................................................................

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561)

...............................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลแม่ออน ประจาปีงบประมาณ 2561

...............................................................................

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

...............................................................................

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ออน

...............................................................................

ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา  มอบอุปกรณ์การแพทย์

xxx
No thumbnail available

xxx
โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

xxxxxx อยู่ในช่วงกำลังจัดทำเนื้อหา !!
    xxxxเอกสารที่ต้องมีก่อนลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

xxx
อันตรายจาก…ความหวาน

xxx
ความปลอดภัยและการเลือกใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

xxxxxx
    xxxx
เราเป็นเด็กติดเกมหรือไม่??

xxx
การฝั่งเข็มรักษาโรค +++

xxx
กระเทียม เครื่องเทศสมุนไพร ให้ประโยชน์

xxxxxx
    xxxx
No thumbnail available

xxx
ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

xxx
เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

xxxxxx
    xxxxมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลแม่ออน

xxx

No posts available

xxx

No posts available

xxxxxx
 
  xxxx