Applications Center


ระบบจองห้องประชุม
โปรแกรมประกันสังคม

เกี่ยวกับ App Center


Application Center คือศูนย์รวมโปรแกรมหรือระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลแม่ออน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล

หากพบเจอปัญหาในการใช้งานโปรแกรมหรือระบบต่างๆ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ