ติดต่อเรา

1. เบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลแม่ออน 053 880745 – 6  ให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. FAX 053 880745 ต่อ 102
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน 081 473 9994
4. หมายเลขติดต่อภายใน โรงพยาบาลแม่ออน
101 ฝ่ายบริหาร
103 งานเวชปฏิบัติครอบครัว 123 ห้องทันตกรรม
104 ห้องเก็บเงิน                  124 ห้อง X-ray
105 ฝ่ายเภสัชกรรม              125 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
106 ห้องตรวจ 1                   126 งานบัญชี
107 ห้องตรวจ 9                   127 งานพัสดุ
108 ห้อง LAB                      128 ห้องยานพาหนะ
109 ห้องบัตร                        129 ศูนย์เปล
110 หอผู้ป่วยใน                    130 ห้องให้คำปรึกษา
111 ห้องฉุกเฉิน                    131 ห้องคลอด
112 Supply                         132 ห้อง NCD
133 กิจกรรมบำบัด
114 แพทย์แผนไทย              134 งานยาเสพติด
115 กายภาพบำบัด                135 งานเอดส์ / ฝังเข็ม
136 โรงครัว
117 งานการเงิน                     137 โรงซ่อมบำรุง
118 แผนงาน/งานประกัน
119 ห้องฉีดยา                      139 คลินิก NCD
120 Screen (โต๊ะซักประวัติ)  144 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

pic1