ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ 053 880745 – 6  (ให้บริการ 24 ชั่วโมง)
เบอร์แฟ็กซ์ 053 880745 ต่อ 102

หมายเลขติดต่อภายใน โรงพยาบาลแม่ออน

เบอร์ ชื่อหน่วยงาน เบอร์ ชื่อหน่วยงาน
101 ฝ่ายบริหาร (084 8034449) 122 ห้องตรวจ 2
102 FAX 123 ห้องทันตกรรม
103 เวชปฎิบัติฯ 124 ห้อง X-ray
104 ห้องเก็บเงิน 125 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
105 ฝ่ายเภสัชกรรม (084 8037676) 126 งานบัญชี
106 ห้องตรวจ 1 127 งานพัสดุ
107 ห้องตรวจ 9 128 ห้องยานพาหนะ
108 ห้อง LAB 129 ศูนย์เปล
109 ห้องบัตร 130 ห้องให้คำปรึกษา
110 หอผู้ป่วยใน (084 2227910) 131 ห้องคลอด
111 ห้องฉุกเฉิน (084 8031199) 132 ห้อง NCD
112 Supply 133 กิจกรรมบำบัด
114 แพทย์แผนไทย 134 งานยาเสพติด
115 กายภาพบำบัด(099 2367555) 135 งานเอดส์ / ฝังเข็ม
117 งานการเงิน 137 โรงซ่อมบำรุง
118 แผนงาน/งานประกัน (095 6976783) 139 คลินิก NCD
119 หัวหน้าฝ่ายการฯ 144 กลุ่มงานการพยาบาล
120 Screen 145 ห้องรอคลอด

pic1