ภารกิจหลักโรงพยาบาลแม่ออน

ภารกิจหลักของโรงพยาบาลแม่ออน

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน ในขีดความสามารถระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การรับส่งต่อด้วยทีมประสานเครือข่าย การรับส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งให้บริการการแพทย์ทางเลือก  ได้แก่  การแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม

สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ระบบการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ระบบยาและเวชภัณฑ์ ระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมาณ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.

นอกเวลาราชการ มีแพทย์ปฏิบัติงานประจำให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เวรบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๔.๐๐ น.  และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีแพทย์เวรปฏิบัติงานเวรดึกตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น.-

๐๘.๓๐ น. ใช้ระบบบริการแบบ Consult และแพทย์ลงปฏิบัติตรวจรักษาผู้ป่วย

คลินิกให้บริการประจำวัน มีดังนี้

วันจันทร์         ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกถุงลมโป่งพอง

วันอังคาร         ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกเด็กสุขภาพดี คลินิกสุขภาพจิต คลินิกบำบัดยาเสพติด

วันพุธ             ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกเบาหวาน คลินิกโรคไตเรื้อรัง

วันพฤหัสบดี      ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกเบาหวาน คลินิกฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ คลินิกบำบัดยาเสพติด

วันศุกร์           ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกวัณโรค คลินิกวางแผนครอบครัว

ด้านการบริการอื่นๆ ดังนี้

๑.  บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙

๒.  บริการคลอดบุตร  ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.  บริการเภสัชกรรม

๔.  บริการทันตกรรม

๕.  บริการแพทย์แผนไทย

๖.  บริการเวชกรรมฟื้นฟู ด้านกายภาพบำบัด

๗.  บริการเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา

๘.  บริการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การป้องกันและควบคุมโรค  งานอนามัยโรงเรียน  งานบำบัดยาเสพติด  งานสุขภาพจิต  งานอาชีวอนามัย  งานโรคเอดส์  งานฝังเข็ม

๙.  บริการพิเศษอื่นๆ เช่น บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขึ้นทะเบียนและเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี  บริการตรวจสุขภาพ  บริการออกหน่วยโรงพยาบาลเคลื่อนที่ไปในหมู่บ้าน