การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. (Integrity and transparency assessment : ITA)

ITA โรงพยาบาลแม่ออน ปีงบประมาณ 2562

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 รพ.แม่ออน

EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 2 แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน-ปีงบประมาณ-2562

EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ตค.-พย.61)

EB 2 ข้อ 3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน

EB 2 ข้อ 3.3 หลักฐานตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนตุลาคม-2561

EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2561

EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนธันวาคม-2561