หน่วยงานภายใน

นายแพทย์สมพล   นามวงษา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน 

นางจารุนันท์  เกียรติประภาพร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

น.ส.นงเยาว์   ประภามณฑล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางปาริชาต  กริชนิกรกุล  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.อัญชลี  พูลทาจักร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางลินดา  อินพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางทิพย์อุษา  ชำนาญยุทธ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางอัญชลี  สร้อยตา  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

IMG_7822

 นายสัมพันธ์  นิลยกานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป