สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2561