รายงานการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการประชุมการป้องกันที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน