ประกาศโรงพยาบาลแม่ออนเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ  ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้