ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รพ.สต. 

และจ้างปรับปรุงรั้ว รพ.สต.