ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของโรงพยาบาลแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว