เจ้าอาวาส วัดปันเสา จ.เชียงใหม่ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 5 เตียง

S__102506503

พระอาจารย์มหาอาวรณ์  ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสา จ.เชียงใหม่

มอบเตียงผู้ปวยจำนวน 5 เตียง ให้กับ โรงพยาบาล แม่ออน

โดยผู้แทนเจ้าอาวาสฯ