คลังเก็บหมวดหมู่: งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลHA

โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

โรงพยาบาลแม่ออน

ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน

123456789 27851 197185 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0033

แจ้งทำแบบสอบถามจากงานบริหารความเสี่ยง

200573623-001 

 

ขอความร่วมมือ   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยนะคะ

โดยไปที่ลิ้งค์นี้ค่ะ

http://goo.gl/forms/9ALYjOP6pb

 หากใครทำแล้ว แจ้งที่ที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมเพื่อธำรงขั้นสอง 23 เมษายน 2558

communication_review

 

โรงพยาบาลแม่ออน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งปัจจุบัน ได้ผ่านการธำรงขั้นสองมาแล้วถึง 4 ครั้ง

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 จะได้รับการเยี่ยมประเมินเพื่อธำรงขั้นสองเป็นครั้งที่ 5

โดยเน้น การทบทวน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัย  การบริหารจัดการทางยา  การบริหารความเสี่ยง  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องยา การกำจัดขยะ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ

 

แนวทางการเขียน service profile เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นภาพการพัฒนา

ภาพนิ่ง1

 1. บริบท    เหมือนเป็นการเล่าสรุปข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน เช่น หน้าที่ เป้าหมาย การให้บริการ สถิติการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ผู้รับผลงาน ประเด็นคุณภาพ ความท้าทาย ความเสี่ยงที่สำคัญ   โดยต้องเลือกเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญ ๆ สื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพว่าหน่วยงานเป็นอย่างไร กำลังทำงานอะไรอยู่

2. กระบวนการสำคัญ (Key Process)    เน้นขั้นตอนหลัก ๆ ที่สำคัญ , การทำงานเป็นทีม และกระบวนการที่
ส่งผลถึงตัวผู้ป่วยมากกว่าการบริการและการจัดการ    ฉะนั้นที่ไม่ควรเขียนแบบกระบวนการหลักของงานพยาบาล
อย่างเดิม ๆ เช่น Entry – Assess – Planning – Implement – การประเมินซ้ำ – การวางแผนจำหน่าย  ถ้าให้เห็น
การทำงานเป็นทีมควรเขียนเป็นรูปแบบที่สื่อการทำงานทั้งทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล
•  เช่น Key Process ของ Ward อาจเป็น 1. การประเมินแรกรับ
                                                            2. การให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤต
                                                            3. การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป (Elective case)
                                                            4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (ถ้ามี)
                                                            5. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ถ้ามี)
                                                            6. การวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
                                                            7. กระบวนการคู่ขนาน (อาจเป็นกระบวนการอื่น ๆ ที่ใช่เป็นหน้าที่หลัก                                                                   ของหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การดูแลรักษา                                                                       เครื่องมือ , การส่งตรวจ Lab , การพัฒนาศักยภาพ , การประสาน                                                                     งานกับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ
          โดยทุกกระบวนการดังกล่าวต้องมี สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process Requirement) ที่เกิดจากการ
ดูแลเป็นทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล โดยต้องมีความคาดหวังที่ไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการ/บริหารจัดการ
อย่างเดียว แต่ต้องคาดหวังที่ความปลอดภัย การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ป้องกันความเสี่ยง แฝงไว้ทุกขั้นตอน
ฉะนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญ (Performance Indicator) ควรจะต้องมีตัวชี้วัดทางคลินิก ทั้ง Common Clinical
Indicator และ Specific Clinical Indicator รวมอยู่ด้วย
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator)
มาจากสองส่วน คือเลือกตัวชี้วัดหลักเดิมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (อาจเป็นตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพที่สำคัญ) โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการเคลื่อนไหว และเลือกตัวชี้วัดจากข้อ 2. ที่สำคัญมาร่วมด้วย  มีเป้า
หมาย และแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ (Trend) อย่างน้อย 3 ปี หรือ 3 ไตรมาส หรือ 3 เดือนหลังสุดก็ยังดี
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (รวมทั้งงานพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)
     •ข้อนี้ถือว่าเป็นสาระที่สำคัญจริงๆ   สิ่งที่ หน่วยงานทำได้ดีทั้งหลายและยังใช้อยู่ต้องเอามาอธิบายเป็นข้อๆ ให้
เห็นภาพ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเขียนแยกแต่ละข้อ เขียนปัญหาที่มาสั้น ๆ การดำเนินการ และ
ผลลัพธ์ น่าจะประมาณ 10 – 15 บรรทัด ในแต่ละเรื่อง เช่น ระบบงานที่เราคิดว่าดีและภาพภูมิใจ , CQI (โดยเฉพะ
Clinical CQI) , นวัตกรรม (อาจมีรูปแทรกที่มุมเล็ก ๆ เพื่อสื่อให้ชัดเจนขึ้น) , CPG ,Clinical Tracer , Care Map
, Clinical Risk , ผลลัพธ์ที่ดีจากการทบทวน 12 กิจกรรม , WP / WI ที่ดี  สรุปอะไรก็ได้ที่เราทำได้ดีก็สามารถ
เขียนได้หมด บางหน่วยงานอาจมีมากแต่ถ้าทำจริงเขียนตามที่ทำ อ่านแล้วเพลิน
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
•อันนี้เป็นเรื่องที่เราทำอยู่ อาจเป็น CQI , ระบบงาน , CPG ต่าง ๆ ที่เพิ่งทำยังไม่เกิดผลลัพธ์ หรือทำไปแล้ว
ผลลัพธ์เกิดแล้วแต่ยังไม่ดี ยังไม่บรรลุเป้าก็ให้ใส่ในข้อนี้ (ต้องอธิบายเป็นเรื่องๆ เช่นกัน ว่าเรื่องนี้ทำอะไรอยู่
ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค์ ต่าง ๆ
5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง
•เป็นการวาดฝันว่าเรามีแผนอยากทำอะไรต่อไป (แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้)