คลังเก็บหมวดหมู่: ฝ่ายแผนงานและประกันสุขภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องมีก่อนลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

26731028_1599404970126053_6723622812242989488_n

 

มีประชาชนหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับ “เอกสารที่ต้องใช้ก่อนไปลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)” ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ขอนำข้อมูลเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะเอกสารที่ต้องใช้หรือต้องมีก่อนไปลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับเด็กที่ยังไม่ทำบัตรประชาชนให้ใช้ “สำเนาสูติบัตร” (ใบเกิด) แทน
2. ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย กรณีหากที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
3. แบบคำร้อง (ขอได้ที่จุดลงทะเบียน)หากมีข้อสงสัย/คำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)

รู้สิทธิ รู้หน้าที่เรื่องสิทธิบัตรทอง ช่วยกันทุกฝ่าย..
โทรสายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

 

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

   Capture

        ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการด้านสุขภาพแก้ประชาชนผู้มารับบริการ โดยปัจจุบันการรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ตลอดจนต้นทุนบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ต่างๆมีราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ส่งผลให้หน่วยบริการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ จึงควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

          กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข จึงได้แต้งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการใหม่ขึ้นโดยศึกษาภาวะต้นทุนเปรียบเทียบอัตราค่าบริการดังกล่าวกับของหน่วยบริการอื่นในสังกัดหน่วยราชการ และนำมากำหนดเป็นอัตราค่าบริการฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มารับบริการต่อไป

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข (ว 317)

download ส่วนที่ 1 (ปก คำนำ สารบัญ หมวดที่ 1 – 3)
download ส่วนที่ 2 (หมวดที่ 4 – 9
download ส่วนที่ 3 (หมวดที่ 10 - 11, ภาคผนวก

 << download ทั้งเล่ม (92.7 MB) >>

 

จ่ายตรง

หลักฐานการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

หลักฐานการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

จ่ายตรง

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03 เพื่อส่งออก แฟ้ม PP

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03 เพื่อส่งออกข้อมูล 43+7 แฟ้ม PP 4 แฟ้ม FUNCTIONAL, REHABILITATION, ICF และ SPECIALPP

  • FUNCTIONAL - ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ
  • REHABILITATION - ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้)
  • ICF - ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ
  • SPECIALPP - ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มารับบริการ

ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานให้บริการ ศึกษาการลงข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดคู่มือ  คู่มือการใช้งานเพิ่มเติม45b03  pdf

คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOS

คู่มือการใช้โปรแกรม HospitalOS

ภายในประกอบไปด้วย

1.การตั้งค่าหน้าจอผู้ดูแลระบบ ,2.การตั้งหน้าจอโปรแกรม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสำหรับส่งรายงานปี 2556 ,3.การใช้งานโปรแกรม HospitalOS ตามจุดบริการต่างๆ อยากให้แต่ล่ะฝ่ายนำไปดูเป็นแนวทาง

อันนี้อาจจะเก่าหน่อย แต่ใช้อ้างอิงได้ สำคัญที่ข้อ 2 “2. การตั้งหน้าจอโปรแกรม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสำหรับส่งรายงานปี 2556″ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล ซึ่งจะมีบอกวิธีการลงไว้สำหรับหน้าต่างๆ ที่ใช้งาน เช่น

Untitled

 

สีฟ้า คือ ช่องที่ต้องทำการบันทึก ถ้าไม่บันทึกจะส่งผลให้ข้อมูล error เป็นต้น
** หมายเหตุ บางหน้าจะเป็นของเวอร์ชั่นเก่า สามารถดูจาก อันนี้ เพิ่อเปรียบเทียบกันได้

ดาวโหลด คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก  pdf  ขอบคุณครับ