คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกรฏาคม 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2561

รายงานความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 10%,รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 20%,รายงานงบลงทุน 61 ไตรมาส 3 70%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2561สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง EB6 ไตรมาส3