คลังเก็บหมวดหมู่: งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไว้กลุ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก,ราคากลางรถยนต์,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.และปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

ประกาศจ้าง ซ่อมแซม รพ.สต.บ้านห้วยทรายและ รพ.สต.บ้านออนกลางตารางราคากลาง,ประมาณการราคากลาง ปร.4 รพ.สต.บ้านห้วยทราย,ประมาณการราคากลาง ปร.4 รพ.สต.ออนกลางแบบรูป รพ.สต.บ้านห้วยทราย,แบบรูป รพ.สต.ออนกลาง

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงหใม่ ลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิกประกวดเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)

ประกาศยกเลิกประกวดเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2561