xx
จองห้องประชุมออนไลน์
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 2561 อัตราค่าจ้าง 7,220.- บาท

...............................................................................

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

...............................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

...............................................................................

ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)

...............................................................................

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต., ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณจุดบริการตรวจคัดกรองให้ได้มาตรฐาน

...............................................................................

  กิจกรรม อำลาและอวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

...............................................................................

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)

...............................................................................

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 2561 อัตราค่าจ้าง 7,220.- บาท

...............................................................................

เอกสารประกอบการอบรม 15 พ.ค. 2561 “เชื้อดื้อยา”

...............................................................................

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2561

...............................................................................

เอกสารประกอบการอบรม 15 พ.ค. 2561 “เชื้อดื้อยา”

xxx
กิจกรรม อำลาและอวยชัย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน

xxx
โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 20 มิ.ย. 2560

xxxxxx อยู่ในช่วงกำลังจัดทำเนื้อหา !!
    xxxxสิทธิเบิกตรง”กรมบัญชีกลาง” กับบัตรประชาชน

xxx
อันตรายจาก…ความหวาน

xxx
ความปลอดภัยและการเลือกใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

xxxxxx
    xxxx
เราเป็นเด็กติดเกมหรือไม่??

xxx
การฝั่งเข็มรักษาโรค +++

xxx
กระเทียม เครื่องเทศสมุนไพร ให้ประโยชน์

xxxxxx
    xxxx
No thumbnail available

xxx
ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

xxx
เจ้าหน้าที่ และบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558

xxxxxx
    xxxxมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลแม่ออน

xxx

No posts available

xxx

No posts available

xxxxxx
 
  xxxx